ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
20.00%
การคมนาคม ( 2 )
40.00%
ระบบสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
การให้บริการด้าน Internet ( 1 )
20.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การมีส่วนร่วมของประชาชน ( 1 )
20.00%