หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 

Kamphaeng Subdistrict
Administrative Organization
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สต 0023.5/ว 649 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ว 659 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ว 658 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว 660 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว655 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ด้านการศึกษา) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ว 651 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว 650 ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ 974 ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต.ที่ถ่ายโอนแก่ อบจ. (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ว 935 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว556 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว 617 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียตริ ประกาศณียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว607 กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว 616 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว608 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/915 แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว609 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคาร ศพด. สังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ว 581 รายงานผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนปฏิบัติการฯ จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ว 599 การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว 583 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว 582 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ส 583 การสร้างเครือข่ายในการควบคุมมลพิษและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามแผนการดำเนินการจัดทำองค์ความรู้และคู่มือการจัดการปัญหามลพิษสำหรับ อปท. พ.ศ.2565-2566 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.6/ว 584 การปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว557 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว518 โครงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต 0023.3/ว 46 ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
สต.0023.3/ว2909 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 (ประกาศมาแล้ว 1093 วัน)  [ 19 มิ.ย. 2561 ]  
สต.0023.3/ว2909  แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5  [ 19 มิ.ย. 2561 ]  
สต.0023.3/ว2353 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1128 วัน) [ เอกสาร1 ]  [ 15 พ.ค. 2561 ]  
สต.0023.3/ว2353   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ อปท. [ เอกสาร1 ]  [ 15 พ.ค. 2561 ]  
สต.0023.3/ว1453 คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1178 วัน)  [ 26 มี.ค. 2561 ]  
สต.0023.3/ว1453  คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่ของ อปท.  [ 26 มี.ค. 2561 ]  
สต.0023.3/ว1224 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 1192 วัน)  [ 12 มี.ค. 2561 ]  
สต.0023.3/ว1224  แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4  [ 12 มี.ค. 2561 ]  
0023.3/ว464 การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประกาศมาแล้ว 1233 วัน) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ]  [ 30 ม.ค. 2561 ]  
0023.3/ว464  การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ]  [ 30 ม.ค. 2561 ]  
สต 0023.3/ว362 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 1239 วัน) [ เอกสาร1 ]  [ 24 ม.ค. 2561 ]  
สต 0023.3/ว362  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2561 [ เอกสาร1 ]  [ 24 ม.ค. 2561 ]  
สต 0023.3/ว349 แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอนโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 (ประกาศมาแล้ว 1240 วัน)  [ 23 ม.ค. 2561 ]  
สต 0023.3/ว349  แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอนโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561  [ 23 ม.ค. 2561 ]  
สต 0023.3/ว211 การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศมาแล้ว 1248 วัน)  [ 15 ม.ค. 2561 ]  
สต 0023.3/ว211  การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 15 ม.ค. 2561 ]  
สต 0023.3/ว6852 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ (ประกาศมาแล้ว 1301 วัน)  [ 23 พ.ย. 2560 ]  
สต 0023.3/ว6852  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้  [ 23 พ.ย. 2560 ]  
สต 0023.4/ว6010 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ประกาศมาแล้ว 1352 วัน) [ เอกสาร1 ]  [ 3 ต.ค. 2560 ]  
สต 0023.4/ว6010  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ เอกสาร1 ]  [ 3 ต.ค. 2560 ]  
 
  (1)     2      3      4   
   
   
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701-252-19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 9,347,861 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-195-1199