หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 

Kamphaeng Subdistrict
Administrative Organization
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สต 0023.5/ว2249 โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
สต 0023.5/ 241 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
สต 0023.1/ผวจ.เวียน2156 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566  [ 1 พ.ค. 2566 ]  
สต 0023.1/ผวจ.ส่ง3658 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 พ.ค. 2566 ]  
สต 0023.1/ผวจ.ส่ง3649 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร  [ 1 พ.ค. 2566 ]  
สต 0023.1/ผวจ.ส่ง3657 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  [ 1 พ.ค. 2566 ]  
สต 0023.3/ว2187 การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติด  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.3/ว2186 ยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ 2)  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.6/ว3709 ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2566  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023/ว2188 การประเมินและรับรองให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.3/ว2166 โครงการจัดกิจกรรม วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023/ว2181 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.5/หัวหน้าเวียน150 ขอส่งรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.5/ผวจ.เวียน2150 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมีนาคม 2566  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.5/ผวจ.ส่ง3650 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.3/ว2155 ขออนุม้ติสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.1/หัวหน้าเวียนว 151 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ (Smart Water Smart City Management)  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.4/หัวหน้าเวียนว152 เร่งรัดนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.4/ผวจ.เวียนว 2054 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.1/ผวจ.ส่ง3464 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.1/ผวจ.ส่ง3581 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.2/ผวจ.ส่ง3631 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.2/ผวจ.เวียนว 2105 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.6/ว2141 ขอความร่วมมือส่งบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.3/ว2139 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.3/ว2138 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.5/ 235 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.5/ผวจ.เวียน2118 การลงนามถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.1/ว2112 การอบรมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.3/ว2113 การอบรมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.3/ว2104 แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.6/ว2119 ข้อสังเกตการเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดขยะมุลฝอย (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.3/ว2116 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สนับสนุน ศพด. ไตรมาสที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.6/ว2107 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.3/ว2111 ขอความร่วมมือสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.3/ว2106 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.5/ว2117 การสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นในระบบ KTB Corporate Online (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.3/ว3575 โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.6/ว2088 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 25 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.6/ว2087 การขับเคลือนแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2566-2570 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 25 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.6/ว149 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกกันเองในระดับเขตสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 25 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.6/ว2058 ขอเชิญประชุม คกก.กระจายอำนาจครั้งที่ 1/2566  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.5/ 232  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.3/ว146 ผลพิจารณาของ คกก.กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
สต 0023.6/ว2055 ขอส่งรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 219
   
   
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 โทรศัพท์ : 074-701-252 โทรสาร : 074-701-252-19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 9,894,151 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-195-1199